Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu w związku z danymi przekazywanymi przez nich w toku procedury rejestracji i zakładania Konta oraz w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu i możliwością realizacji usług między Użytkownikami.

 

Wszelkie użyte w Polityce Prywatności wyrażenia i zwroty rozpoczynające się wielką literą, mają takie samo znaczenie jak nadane im w pkt I "Podstawowe definicje" Regulaminu Serwisu, którego Polityka Prywatności stanowi integralną część.

 

Administrator przykłada ogromną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników i powierzonych mu informacji. Polityka Administratora nastawiona jest na zapewnienie możliwie największej poufności, co do danych osobowych Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w toku procedury rejestracji i zakładania Konta oraz w związku z korzystaniem z Serwisu jest Administrator, tj. SportMedia Invest Limited (Reg. No. C 86238), 214, Strait Street, Valletta, VLT 1431, Malta (EU), VAT ID: MT 2576 9131

 

 

2. 1) Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników, niezbędne do realizacji usług i wykonania umowy:

- imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, nr IP, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, PESEL, nr rachunku bankowego,

 

2) Zalecane jest, aby Użytkownicy w nazwie użytkownika oraz w adresie e-mail nie wskazywali swoich danych osobowych,

 

3) podawanie swoich danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne.

 

3. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu oraz celem wykonania umowy z Administratorem.

 

4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w szczególności w celu udostępniania, utrzymywania i świadczenia usług, w celu marketingu swoich usług oraz w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu, ewentualnie w związku z umowami między Użytkownikami a Administratorem, jak też w celu weryfikacji tożsamości Użytkowników.

 

5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Odpowiednie żądanie w tym zakresie Użytkownik powinien skierować na adres podany w pkt 1 wyżej, bądź też poprzez korespondencję elektroniczną na adres [email protected]

 

6. Administrator oświadcza i zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników są:

-przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów i co do zasady nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku co celów, w jakich są przetwarzane,

- przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

7. Przekazując jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na ich przetwarzanie - teraz i w przyszłości - dla celów, o których mowa wyżej.

 

8. Wejście na stronę Serwisu oraz korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu nie wymaga Rejestracji, nie łączy się więc w tym wypadku z podawaniem danych osobowych.

 

9. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika może mieć także miejsce lub być konieczne, w przypadku skierowania przez Użytkownika do Administratora żądania przekazania określonych informacji.

 

10. Użytkownik nie może ani w toku Rejestracji, ani korzystając z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu podawać danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich nie będących Użytkownikiem, w szczególności Użytkownik nie może umieszczać danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich w Postach. W razie naruszenia powyższego obowiązku Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności względem podmiotów, których dane osobowe umieścił Użytkownik.

 

11. Użytkownicy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

12. Administrator zapewnia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności na żądanie Użytkownika. Jeśli dane osobowe zawarte są w nazwie Użytkownika lub w adresie e-mail podanych w toku procedury rejestracji, w razie żądania usunięcia tych danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do wskazania nowej nazwy Użytkownika oraz nowego adresu e-mail. W przeciwnym wypadku Użytkownik nie będzie miał dostępu do Konta i nie będzie mógł korzystać z usług Administratora.

 

13. Administrator w żadnej sytuacji (poza wyjątkami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa) nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zabrania się podawania w/w danych przez Użytkowników.

 

14. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 

15. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników zagwarantowane jest bezpiecznym i stabilnym systemem ochrony danych stosowanym przez Administratora.

 

16. Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem celem powzięcia informacji na temat tego, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać dane osobowe tego Użytkownika. Użytkownik może skontaktować się w tym celu bądź na adres podany w pkt 1 wyżej, bądź też poprzez korespondencję elektroniczną na adres [email protected]

 

17. Serwis wykorzystuje i używa pliki "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie przez Serwis plików "cookies".

 

18. Oprogramowanie "cookies" nie służy ustalaniu danych osobowych Użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość. Pliki "cookies" służą w szczególności ustalaniu i zapamiętywaniu preferencji Użytkownika w celu dostosowania zawartości Serwisu do tych preferencji, dostarczają dane statystyczne o ruchu Użytkowników, rozpoznają urządzenia Użytkowników, ich lokalizację, pozwalają wyświetlać strony internetowe w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkowników, dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie ustawień wybranych przez Użytkowników i personalizacja interfejsu, a także poprawienie konfiguracji określonych funkcjonalności Serwisu oraz optymalizację usług świadczonych poprzez Serwis.

 

19. Pliki "cookies" nie są szkodliwe dla urządzenia końcowego Użytkownika i nie powodują zmian konfiguracyjnych na tych urządzeniach i na zainstalowanym na nich oprogramowaniu. Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować przeglądarkę tak, aby uniemożliwić przechowywanie plików "cookies" na dysku komputera. Szczegółowe informacje w tym zakresie są przekazywane przez dostarczycieli przeglądarek, zazwyczaj w zakładce "opcje internetowe" lub podobnej.

 

20. Stosowna zmiana w przeglądarce w zakresie plików "cookies" może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu lub z Serwisu jako takiego. Administrator w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie i obsługę plików "cookies" na innych stronach internetowych, do których odsyłają linki umieszczone w ramach Serwisu.

Aktualizacje
» Tabele na twoją stronę
» Wyniki na żywo
» Mistrzostwa Świata w siatkówce